خرید اینترنتی طراحی لوگو
بستن تبلیغات [X]
فروش ارزان میکروکنترلر Atmega 32

آمار فروشگاه

افراد آنلاین : 1 نفر
بازديد امروز : 8
بازديد ديروز : 11
كل بازديدها : 17112

دیگر امکانات

تماس با ما

ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ھﺎAVR و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ATMega3 ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ھﺎیﺷﺮﮐﺖ ATMEL ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده AVR ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ھﺎی ھﺸﺖﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ زﺑﺎن ھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ (HLL ) ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ھﺎ از ﻣﻌﻤﺎری RISC ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ATMEL ﺳﻌﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻮرات ﺑﮫﯿﻨﻪ، ﺣﺠﻢ ﮐﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﮐﻢ وﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ھﺎ دارا ﺑﻮدن 32رﺟﯿﺴﺘﺮ ھﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ھﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف وﻏﯿﺮ ﻓﺮار FLASH و EEPROM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

فروش ارزان میکروکنترلر Atmega 32


برچسب ها: خریدمیکروکنترلر Atmega 32 , خرید اینترنتی میکروکنترلر Atmega 32 , فروش میکروکنترلر Atmega 32 , سفارش میکروکنترلر Atmega 32 ,
محصولات مرتبط